ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ

SLAF Vesak Bathi Gee Saraniya 2017

Published on: 2017-05-09 22:08:04
SLAF Vesak Bathi Gee Saraniya 2017
Marking the 2606th Sambudhathva Jayanthi, the SLAF Seva Vanitha Unit in collaboration with SLAF Station Colombo, staged ‘Vesak Bathi Gee Saraniya 2017’, on 09th May 2017 at the ‘Rifle Green’ Grounds, SLAF Station Colombo.

The Chairperson Seva Vanitha Unit Ministry of Defence, Mrs Wasantha Gunawardene, graced the occasion as the Chief Guest. The Commander of the Air Force Air Marshal Kapila Jayampathy and Chairperson of the SLAF Seva Vanitha Unit, Mrs. Anoma Jayampathy received the Chief Guest.

‘Vesak Bathi Gee Saraniya 2017’ consisted of 13 famous soul-soothing songs sung by various artistes extolling the life and deeds of the Lord Buddha. The songs were sung by the SLAF Band which also enhanced the attractiveness of the evening. A special feature of the show was the ballet choreographed and performed by the SLAF Band highlighting the "Sri Sambudhathwaya".

The Chief of Staff of SLAF Air Vice Marshal DLS Dias, Board of Directors, Officers, Other Ranks and their family members, serving at SLAF Headquarters, SLAF Station Colombo, SLAF Base Katunayake, SLAF Base Ratmalana and SLAF TTS Ekala attend for the event.

සිදුවීම්
  • Air_Symposium
සේවාවන්
© 2017 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.