ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ

Inter Unit Soccer Championship - 2018

Published on: 2018-03-01 14:13:39
Inter Unit Soccer Championship - 2018
Sri Lanka Air Force Regiment Training School (RTS) Vanni and Trade Training School (TTS) Ekala emerged Men’s and Women’s Champions at the Inter Unit Soccer Championships 2018 concluded at SLAF TTS Ekala on 28th February 2018.

In the Men’s Finals, SLAF RTS Vanni team beat the SLAF Station Bandaranayke International Airport (BIA) team by 3-1 goals. SLAF TTS Ekala emerged champion beating SLAF Station Colombo by 3-2 penalties in the women’s category.

Base Commander SLAF Base Katunayake Air Vice Marshal Prasanna Payoe graced the occasion as the Chief Guest of the finals. Chairman SLAF football Group Captain Jude Perera, Officers and other ranks also witnessed the event.

Special Awards
Best player
Men’s - Aircraftman Prasad BWE
Women’s - Leading Aircraftwoman Silva KAJL

Best Goal Keeper
Men’s - Leading Aircraftman De Silva BHTK
Women’s - Leading Aircraftwoman Weerasinhe RDIY

Highest Scorer of the Tournament
Men’s - Corporal Tisera
Women’s - Leading Aircraftwoman Francis CS

සිදුවීම්
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
සේවාවන්
© 2017 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.