ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ

அவூஸ்திரேலியா உயர் ஆணையாளர் விமானப்படை தளபதி சந்திப்பு

Published on: 2016-03-06 13:28:59
அவூஸ்திரேலியா உயர் ஆணையாளர் விமானப்படை தளபதி சந்திப்பு
அவூஸ்திரேலியா உயர் ஆணையாளர் அதிஆமதக திரு பிரயிசி ஹச்சிசன் அவர்கள்  2016 ஆம் ஆண்டு மார்ச் மாதம் 03 ஆம் திகதி விமானப்படை தளபதி எயார் மார்ஷல் ககன் புலத்சிங்கள சந்தித்தார்.

பரஸ்பர வட்டி விஷயங்களில் ஒரு கலந்துரையாடலுக்கு பின்னர் உயர் ஆணையாளர் அதிமேதக திரு பிரயிசி ஹச்சிசன் அவர்கள் அவர்கள்  மற்றும் விமானப்படை தளபதி எயார் மார்ஷல் ககன் புலத்சிங்கள நிணைவூ சின்னங்கள் பராமரித்தார்.


සිදුවීම්
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
සේවාවන්
© 2017 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.