ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ

இல 68 வது உயர்பதவியில் இல்லாத அதிகாரிகள் பாடநெறியில் சான்றிதழ் வழங்கியதன் விழா

Published on: 2016-12-30 08:54:50
இல 68 வது உயர்பதவியில் இல்லாத அதிகாரிகள் பாடநெறியில் சான்றிதழ் வழங்கியதன் விழா
இல. 65 வது அல்லாத அதிகாரிகள் 'மேலாண்மை பாடநெறி இல் சான்றிதழ் வழங்குவது  விழா  2016 ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் மாதம் 23 ஆம் திகதி   எயார் கொமடோ  எஸ்.டீ. கோடகே அவர்களின் தலைமையில் சீனா பே விமானப்படை அகாடமி அஸ்ட்ரா விழா மண்டபத்தில் நடைபெற்றது. மேலும் இந் நிகழ்வூக்கு சீனா பே அகாடமில் கட்டளை அதிகாரி எயார் கொமடோர் பீ.டீ.கே.டீ சயசிங்ஹ  அவர்களும் கலந்து கொண்டார்கள்.

68 ஆவது பாடநைறிக்காக விமானப்படை 39 அதிகாரிகள் விமானப்படை 45 ஜூனியர் அல்லாத அதிகாரிகள் மற்றும் இராணுவத்தின் 02 அல்லாத அதிகாரிகள் கடற்படையின்  02 அல்லாத அதிகாரிகள்   நியமித்தது. சான்றிதழ்கள் நிச்சயமாக வெற்றிகரமாக முடிக்கும் ஒப்பு கொள்ள 88 அல்லாத அதிகாரிகள் மேலே அறிவித்தார் வழங்கப்பட்டது.

සිදුවීම්
  • Air_Symposium
සේවාවන්
© 2017 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.