ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ

தேசிய டைகொண்டோ சாம்பியன்ஷிப் 2016

Published on: 2016-12-30 08:57:48
தேசிய டைகொண்டோ சாம்பியன்ஷிப் 2016
2016 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் 12 அற்றும் 13  ஆம் திகதிகளில்   டொரின்டன் விளையாட்டு அமைச்சின் விளையாட்டு உள்ளக அரங்கத்தில் மற்றும் 27 ஆம் திகதி சுகததாச உள்ளக மைதானத்தில்  நடைபெற்ற தேசிய டைகொண்டோ சாம்பியன்ஷிப் போட்டிகளுக்காக விமானப்படை டைகொண்டோ வீரர்கள் மற்றும் விமானப்படை டைகொண்டோ வீராங்களைகள் கலந்து கொண்டனர்.

இந்த நிகழ்வூக்கு பாறாளுமன்ற பேச்சாளர்  திரு கரு ஜயசுரிய அவர்கள்  பிரதம விருந்தினராக கலந்து கொண்டார்கள். மேலும் விமானப்படை டைகொண்டோ தலைவர் எயார் கொமடோர் எம்.ஆர்.கே  ஸமரவீர  உப்பட விமானப்படை அதிகார்கள் கலந்து கொண்டார்னகள்.

தங்க பதக்கம்
43738 எல்.ஏ.சீ-லியனகே
024528 எல்.ஏ.சீ-திலகரத்ன  
025053எல்.ஏ.சீ-ரணசிங்க
028941 எல்.ஏ.சீ-ஜயசிங்க
வீ.ஏ.டப்லியூ 01677 எல்.ஏ.சீ-குணவர்தன
வீ.ஏ.டப்லியூ 01820 எல்.ஏ.சீ -வீரசிங்க
வீ.ஏ.டப்லியூ 01823எல்.ஏ.சீ -குணவர்தன
வெள்ளி பதக்கம்
022317 எல்.ஏ.சீ-மதுஷங்க
வீ.ஏ.டப்லியூ 01834 எல்.ஏ.சீ -வாசனா
வீ.ஏ.டப்லியூ 01813 எல்.ஏ.சீ -திசாநாயக்க
வெண்கல பதக்கம்
025060 எல்.ஏ.சீ -சேனநாயக்க
029665 ஏ.சி ஒபேசேகர
வீ.ஏ.டப்லியூ 02208 ஏ.சி தமில்மகள்

 
සිදුවීම්
  • Air_Symposium
සේවාවන්
© 2017 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.