ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ

இலங்கை விமானப் படை பலாலி முகாமில் 36வது உருவாக்கம் நாள் கொண்டாடுகிறது

Published on: 2017-01-05 11:44:13
இலங்கை விமானப் படை  பலாலி முகாமில்  36வது  உருவாக்கம் நாள் கொண்டாடுகிறது
இலங்கை விமானப் படை நிலையம் பலாலி  2017 ஆம் ஆன்டு  ஜனவரி  01 ஆம் திகதி தனது  36 வது உருவாக்கம் நாள் கொண்டாடப்படுகிறது.மேலும் கைதடி முதியோர்களுக்கு முகப்பில் ஒரு சிரமதானம் திட்டம் நடத்தப்பட்டது.

உருவாக்கம் தின கொண்டாட்டங்கள் கட்டளை அதிகாரி குரூப் கேப்டன்  சில்வா மதிப்பாய்வு  அணிவகுப்பு தொடங்கியது. அவர் உரையாற்றினர் மற்றும் அனைத்து பணிகளை சந்திக்க மற்றும் நிலையம் தரத்தை மேம்படுத்துவதற்கான பங்களித்த  நன்றி தெரிவித்தார்.

அணிவகுப்பு பிறகுஇ மத விழா விழுந்த ஹீரோஸ் மற்றும் நிலையம் பணியாற்றிக் கொண்டுள்ள எல்லா பணியாளர்கள் ஆசீர்வாதம் செயலாக்க நடத்தப்பட்டது.

 
සිදුවීම්
  • Air_Symposium
සේවාවන්
© 2017 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.