ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ

கட்டுநாயக விமானப்படை முகாமின் ஒரு மத விழா

Published on: 2017-01-05 11:47:36
கட்டுநாயக விமானப்படை முகாமின் ஒரு மத விழா
கட்டுநாயக விமானப்படை முகாமின் கட்டளை அதிகாரி எயார் வயிஸ் மாஷல் கொடகதெனிய  வழிகாட்டுதலின் கட்டுநாயக விமானப்படை முகாம் ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட இரவிலும் பிரித் கோஷமிட விழா ஒன்று 2016  ஆம் ஆண்டு டிசம்பர்  மாதம் 31 ஆம் திகதி கட்டுநாயக விமானப்படை முகாமழன் நடைபெற்றது.

அதிகாரிகள்  மற்ற அணிகளில்  சிவிலியன் ஊழியர்கள் மற்றும் விமானப்படை பேஸ் கட்டுநாயக்க குடும்பங்களுக்கு இரவு hpரித்  கோஷமிட விழாவூக்கு  பங்கேற்றனர்.


 
සිදුවීම්
  • Air_Symposium
සේවාවන්
© 2017 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.