ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ

53 ஆவது ஜூனியர் கட்டளை அதிகாரிகள் பாடநெறி ஆரம்பம் விழா

Published on: 2017-01-05 11:50:25
53 ஆவது ஜூனியர் கட்டளை அதிகாரிகள் பாடநெறி ஆரம்பம் விழா

53 ஆவது ஜூனியர் கட்டளை அதிகாரிகள் பாடநெறி ஆரம்பம் விழா 2017 ஆம் ஆண்டு ஜனுவரி மாதம் 02 ஆம் திகதி இலங்கை விமானப்படை சீனா பே கல்வித் கலகத்தின் ஜூனியர் கட்டளை அதிகாரிகள் கல்லூரியின் கேட்போர் கூடத்தில் ஆரம்பிக்கப்பட்டது.தொடக்க உரையில் கட்டளை அதிகாரி பீடத்  தளபதி எயார் கொமடோர் .ஜே. அமரசிங்க மூலம் செய்யப்பட்டது.

 

இலங்கை விமானப்படை இருக்கு  ஸ்கொட்ரன் லீடர் மற்றும் ப்லயிட் லெப்டினன் அதிகாரிகள் 22 பேர்கள்  இலங்கை கடற்படையின் 02 லெப்டினன்ட் கமான்டர் அதிகாரி மற்றும் இராணுவப் படையின் 01 அதிகாரிகள் இந்த பாடநெறி ஆரம்ப விழாவூக்கு பங்கேற்றனர்.

  
සිදුවීම්
  • Air_Symposium
සේවාවන්
© 2017 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.