ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ

சீன பாதுகாப்பு அலுவலரும் விமானப்படையின் தளபதி அழைப்பு விடுக்கின்றது.

Published on: 2017-01-05 11:53:19
சீன பாதுகாப்பு அலுவலரும்  விமானப்படையின் தளபதி அழைப்பு விடுக்கின்றது.
சீன பாதுகாப்பு அலுவலரும்  கர்னல் ஷியூ ஜியன்வே   2017 ஆம் ஆன்டு  ஜனுவரி  04 ஆம் திகதி  விமானப்படை தளபதி ஏர் மார்ஷல் கபில ஜயம்பதி   அழைப்பு விடுத்தார்.

அதிகாரப்பூர்வ பிளெக்ஸ் விழா நிகழ்ச்சி சீன பாதுகாப்பு அலுவலரும் மற்றும் விமானப்படையின் தளபதி பரிமாறிக்கிரது.

 
සිදුවීම්
  • Air_Symposium
සේවාවන්
© 2017 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.