ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ

பிதுருதலாகல விமானப்படை முகாம் 07 வது உருவாக்கம் தினம் கொண்டாட்டம்.

Published on: 2017-01-11 11:52:40
பிதுருதலாகல விமானப்படை முகாம் 07 வது உருவாக்கம் தினம் கொண்டாட்டம்.
இலங்கை விமானப்படை பிதுருதலாகல முகாம் ஏழாவது உருவாக்கம் நாள் 2017 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் 05 ஆம் திகதி கொண்டாடப்படுகிறது.

பின்னர் நுவரெலியா நகரத்தில் அமைந்துள்ள 'மென்கெபே' சிறுவர் இல்லத்தில் ஒரு சிரமதானம் நடைபெற்றது.

සිදුවීම්
  • Air_Symposium
සේවාවන්
© 2017 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.