ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ

கொழும்பு விமானப்படை முகாமின் குழந்தைகள் கூடிக்குலாவுதல்.

Published on: 2017-01-11 11:57:57
கொழும்பு விமானப்படை முகாமின் குழந்தைகள் கூடிக்குலாவுதல்.
விமானப்படை கொழும்பு முகாம் ஒழங்கமைக்கப்பட்ட குழந்தைகள் கூடிக்குலாவுதல் 2017 ஆம் அண்டு  ஜனுவரி மாதம 07 ஆம் திகதி கொழும்பு விமானப்படை முகாமின் ரயிபல்கிரின் விளையாட்டு மைதானத்தின் நடைபெற்றது.

விமானப்படைத் தளபதி எயார் மார்ஷல் கபில ஜயம்பதி  மற்றும் விமானப்படையின் சேவா வனிதா பிரிவின் தலைவி திருமதி அநொமா ஜயம்பதி   இந்த சந்தர்பவத்துக்காக பிரதம அதிதிதயாக கலந்து கொண்டார்கள். மேலும் கொழம்பு விமானப்படை முகாமின் கட்டளை அதிகாரி எயார் கொமடோர் பிரசன்ன பாயோ கலந்து கொண்டார்கள்.  

 
සිදුවීම්
  • Air_Symposium
සේවාවන්
© 2017 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.