ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ

இரத்மலானை விமானப்படை முகாமின் ஐ.டி. பிரிவூ 04 வது ஆண்டு நிறைவை கொண்டாடுகிறது.

Published on: 2017-03-13 10:20:59
இரத்மலானை விமானப்படை முகாமின் ஐ.டி. பிரிவூ 04 வது ஆண்டு நிறைவை கொண்டாடுகிறது.
இரத்மலானை விமானப்படை முகாமின் தகவல் தொழில்நுட்ப பிரிவூ 04 வது ஆண்டு நிறைவை 2017 ஆம் ஆண்டு மார்ச் மாதம் 11 ஆம் திகதி கொண்டாடுகிறது.

பிரிவில் மற்றும் அவர்களின் குடும்பங்கள் கலந்துக் கொண்ட  ஒரு 'போதி பூஜை' 2017 ஆம் ஆண்டு மார்ச் மாதம் 09 ஆம் திகதி அத்திடிய தர்மாஷோக விகாரை நடைபெற்றது.

வேலை அணிவகுப்பு கட்டளை அதிகாரி விங் கமாண்டர் ஏ. ஹெட்டியாராச்சி முன்னிலையில் விமானப்படை  இரத்மலானை முகாமின் 2017 ஆம் ஆண்டு மார்ச் 11 ஆம் திகதி நடைபெற்றது.

සිදුවීම්
  • Air_Symposium
සේවාවන්
© 2017 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.