ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ

விமானப்படை மாதாந்திர தர்ம விரிவூரை

Published on: 2017-03-20 10:02:56
விமானப்படை மாதாந்திர தர்ம விரிவூரை
விமானப்படை மாதாந்திர தர்ம விரிவூரை மதிப்பிற்குரிய அம்பகமுவை சங்வூத தேரனினால் 2017 ஆம் ஆண்டு மார்ச் மாதம் 15 ஆம் திகதி விமானப்படை தலைமையகத்தில் நடைபெற்றது.
இதற்காக விமானபப்படை தலமைத் தளபதி எயார் வைஸ் மார்ஷல் டி.எல்.எஸ். டயஸ் அவர்கள் , விமானபப்படை சிரேஷ்ட அதிகாரிகள்  விமானப்படை வீரர்கள் . வீராங்களைகள் மற்றும் பொதுமக்கள் கலந்து கொண்டார்கள்.

සිදුවීම්
  • Air_Symposium
සේවාවන්
© 2017 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.