ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ

சீனா பே விமானப்படை கல்வித் கழகம் மருத்துவமணையில் 06 ஆவது ஆண்டு விழா

Published on: 2017-03-20 13:20:24
சீனா பே விமானப்படை கல்வித் கழகம் மருத்துவமணையில் 06 ஆவது ஆண்டு விழா
சீனா பே விமானப்படை கல்வித் கழகம் மருத்துவமணையில் 06 ஆவது ஆண்டு நிறைவூ விழா 2017 ஆம் ஆண்டு மார்ச் மாதம் 14 ஆம் திகதி நடைபெற்றது.

இந்த நிகழ்வினை நினைவுக்கு உடன் நிகழ்கிற  ஒரு மருத்துவ மற்றும் பல் மருத்துவ மையம் ஒன்று 2017 ஆம் ஆண்டு மார்ச் மாதம் 13 ஆம் திகதி சீனா பே நச்சிக்குடா  சித்தார்த்த வித்தியாலயத்தில் நடைபெற்றது.

 இந்ந நிகழ்ச்சிக்கு பீடத் தளபதி குருப் கெப்டன் எஸ்.டிஸஜி.எம். சில்வா அவர்கள் பிரதம அதிதியாக கலந்து கொண்டனர். பின்னர் அவர்கள் பாடசாலை மாணவர்களுக்காக பள்ளி உபகரணங்கள் வழங்கப்பட்டது.

 
සිදුවීම්
  • Air_Symposium
සේවාවන්
© 2017 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.