ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ

கட்டுனாயக விமானப்படை முகாமின் இல. 01 ஏ.டி.ஆர்.எஸ். பிரிவில் 11 ஆவது ஆண்டு விழா

Published on: 2017-03-20 13:22:36
கட்டுனாயக விமானப்படை முகாமின் இல. 01  ஏ.டி.ஆர்.எஸ். பிரிவில் 11 ஆவது ஆண்டு விழா
கட்டுனாயக விமானப்படை முகாமின் இல. 01 ஆவது வான் பாதுகாப்பு ராடார் பிரிவில் 11  ஆவது ஆண்டு நிறைவூ விழா 2017 ஆம் ஆண்டு மார்ச் மாதம் 15 ஆம் திகதி நடைபெற்றது.

2017 ஆம் ஆண்டு மார்ச் மாதம் 10 ஆம் திகதி காலை கட்டளை அதிகாரி விங் கமாண்டர் ஜி.ஜி.எஸ்.ஆர். குணவர்தன அவரடகளின் தலமையில் அணிவகுப்புடன் திறந்து வைக்கப்பட்டது.

  
සිදුවීම්
  • Air_Symposium
සේවාවන්
© 2017 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.