ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ

மட்டகளப்பு விமானப்படை முகாமின் வருடாந்த முகாம் பரிசோதனை – 2017

Published on: 2017-05-15 12:25:43
மட்டகளப்பு விமானப்படை முகாமின் வருடாந்த முகாம் பரிசோதனை – 2017
இலங்கை விமானப்படைத் தளபதி எயார் மார்ஷல் கபில ஜயம்பதி  அவர்கள்  மட்டகளப்பு  விமானப்படை முகாமின் தனது வருடாந்த பரிசொதனையை 2017 ஆம் ஆண்டு மே  மாதம் 05 திகதியன்று மேற்கொண்டார்.

எனவெ மட்டகளப்பு  விமானப்படை முகாமின் கட்டனை அதிகாரி விங் கமான்டர் வி.ஜி.ஜி.பி. பியசிரி அவர்கள் விமானப்படை தளபதியை வரவேற்றதுடன் விஷேட அணி வகுப்பிணையும் மேற்கொண்டார்.

 
සිදුවීම්
  • Air_Symposium
සේවාවන්
© 2017 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.