ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ

இலங்கை விமானப் போக்குவரத்து இரண்டாவது படையணி சமுதாய சேவை திட்டம்.

Published on: 2017-05-15 15:37:22
இலங்கை விமானப் போக்குவரத்து இரண்டாவது படையணி  சமுதாய சேவை திட்டம்.
சூடானில்  அமைதி காக்கும் சேவை செய்யப்பட்டுள்ள இலங்கை விமானப்படை இரன்டாவது படையணி  2017 ஆம் ஆண்டு மே மாதம் 09 ஆம் திகதி தென் சூடானில் உள்ள சனசமூக திட்டமானது   பிளாக் ஈகிள் கள்ளுரிக்கு  சமுதாய சேவை திட்டம்ஆ ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது.

ஒரு சூரிய மின்சக்தி லைட்டிங் அமைப்பு பாடசாலைக்கு நன்கொடையாக வழங்கப்பட்டதுடன் பாடசாலை மாணவர்களிடமிருந்து பாடசாலை மாணவர்களிடமிருந்தும் உறுப்பினர்களால் வழங்கப்பட்டது.

 
සිදුවීම්
  • Air_Symposium
සේවාවන්
© 2017 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.