ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ

சீகிரிய ரெலி குரொஸ் - 2017

Published on: 2017-10-06 13:35:01
சீகிரிய ரெலி குரொஸ் - 2017
ஸ்ரீலங்கா ஆட்டோமொபைல் டிரைவர்களின் சங்கம் ஏட்பாடு செய்யப்பட்ட சீகிரிய ரெலி குரொஸ் சம்பியன்ஷிப் 2017 ஆம் ஆன்டு அக்டோபர் 01 ஆம் திகதி சீகிரிய ரேசிங் ட்ராக்வில் ஆரம்பிக்கப்பட்டது.

விமானப்படை மோட்டார் ரேசிங் அணி சீகிரிய ரெலி குரொஸ் - 2017 இல் மோட்டார் சைக்கிள் நிகழ்ச்சிகளில் பங்குபெற்றது.

40576 எல்.ஏ.சீ  பீரிஸ்  தரநிலை 250உஉ திறந்த நிகழ்வு 2 வது இடம்
40576 எல்.ஏ.சீ பீரிஸ்  தரநிலை 250உஉ ரேசிங் நிகழ்வு 2 வது இடம்

014304 கோப்ரல்  திசாநாயக்க  ஸ்டான்டர்ட் 125உஉ ரேசிங் நிகழ்வு 3 வது இடம் வெற்றிபெற்றார்கள்.


  
සිදුවීම්
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
සේවාවන්
© 2018 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.