ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ

முகாங்கள் இடையிலான தடகள சாம்பியன்ஷிப் – 2017

Published on: 2017-10-06 13:37:16
முகாங்கள் இடையிலான தடகள சாம்பியன்ஷிப் – 2017
2017 ஆம் ஆண்டு அக்டோபர்   மாதம் 03 ஆம் திகதி  கட்டுநாயக  விமானப்படை முகாமில் நடைபெற்ற  முகாங்கள் இடையிலான தடகள சாம்பியன்ஷிப்யில்  கொழும்பு  விமானப்படை  முகாமின்  ஆண்கள்  மற்றும்  தியத்லாவ முகாம்  பெண்கள் பிரிவூகள் வெற்றிபெற்றது.

எல்.ஏ.சீ ஜெயரத்ன    சிறந்த தடகள ஆண் வீரராக லக்ஷ்மன் டி. அல்விஸ் சவால் கிண்ணம் வழங்கப்பட்டது. மேலும் சிறந்த தடகள பெண் வீராங்களையாக ஏ.சி. ரத்னாயக்க கிண்ணம் வழங்கப்பட்டது.

இந்த விழாவூக்கு இலங்கை விமானப்படையின்  மேலான்மை சபை  பனிப்பாளர் எயார் வைஸ் மார்ஷல்  டீ.எல்.எஸ் டயஸ் அவர்கள்  பிரதம அதிதியாக கலந்து கொண்டு சிறப்பித்தனர். மேலும்  விமானப்படை   தடகள சங்கமம் பிரதானி எயார் கொமடோர் பாயோ மற்றும் அதிகாரிகள் கலந்து கொண்டார்கள்.


  
සිදුවීම්
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
සේවාවන්
© 2018 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.