ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ

விமானப்படை தளபதியின் சி.டி.எஸ் தியத்தலாவ முகாமில் வருடாந்த முகாம் பரிசோதனை

Published on: 2017-10-09 09:02:08
விமானப்படை தளபதியின் சி.டி.எஸ் தியத்தலாவ   முகாமில் வருடாந்த முகாம் பரிசோதனை
விமானப்படை காம்பாட் பயிற்சி பள்ளி தியத்தலாவ  முகாமில்  வருடான்த முகாம் பரிசோதனை  விமானப்படைத்   தளபதி ஏர் மார்ஷல் கபில ஜயம்பதி வலிகாட்டுதலின்   2017 ஆம் ஆண்டு  அக்டோபர் 06 ஆம் திகதி  நடைபெற்றது.

எனவே இங்கு விமானப்படைத் தளபதியின் வருகையை அடுத்து காம்பாட் பயிற்சி பள்ளி தியத்தலாவ  கட்டளைத் அதிகாரி ஏர் கொமடோ பீடர்சன் பிரநேன்டோ   விஷேட   அணிவகுப்பு மரியாதையுடன் வரவேற்றனர்.

ஆய்வு முடிவடைந்த பின்னர் தளபதி நிலையம் அனைத்து அணிகளில் உரையாற்றினார் அவர்கள் பாடினார் என பாராட்டத்தக்க வேலை பாராட்டினார்.


සිදුවීම්
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
සේවාවන්
© 2018 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.