ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ

முகாங்கள் இடைலான பிலியர்ட் மற்றும் ஸ்னுகர் சம்பியன்ஷிப் 2017

Published on: 2017-10-09 09:43:17
முகாங்கள் இடைலான பிலியர்ட் மற்றும் ஸ்னுகர் சம்பியன்ஷிப் 2017
முகாங்கள் இடைலான பிலியர்ட் மற்றும் ஸ்னுகர் சம்பியன்ஷிப்யில்  ஆண்கள் மற்றம் பென்கள் பிரிவில் வன்னி  மற்றும் அனுரனதபுரம் மகாம்கள் முதலாம் இடம்  வெற்றிபெற்றது.இந்த சம்பியன்ஷிப் 2017 அம் ஆன்டு அக்டோபர்  மாதம் 06  ஆம் திகதி  விமானப்படை கட்டுநாயக்க முகாமில் சடைபெற்றது.

விமானப்படை  கட்டுநாயக்க முகாமில் கட்டளை அதிகாரி ஏர் வைஸ் மார்ஷல் எம்.டீ.ஏ.பீ  பாயோ அவர்கள்  பிரதான விருந்தினராக சந்தித்தார். அதிகாரிகள்  மற்ற அணிகளும் இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டனர்.


 
සිදුවීම්
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
සේවාවන්
© 2018 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.