ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ

ஜூனியர் சாரனச் சிறுவர்களுக்கு அடிப்படை உறுப்பினர் இலச்சினைகள் வழங்குதல் விழா

Published on: 2017-10-11 11:57:26
ஜூனியர்  சாரனச் சிறுவர்களுக்கு அடிப்படை உறுப்பினர் இலச்சினைகள் வழங்குதல் விழா
ஜூனியர் சாரனச் சிறுவர் 125 பேர்களுக்காக  இலச்சினைகள் வழங்குதல் விழா 2017 ஆம் ஆண்டு அக்டோபர் மாதம் 08 ஆம் திகிதி கொக்கல விமானப்படை முகாமின் நடைபெற்றது.

இந்த நிகழ்வூக்கு கொக்கல விமானப்படை முகாமின் கட்டளை அதிகாரி குருப் கெப்டன் எச்.டி.எச. தர்மதாச அவர்கள் பிரதம விருந்தினராக கலந்து கொண்டார்.

மேலும் காலி மாவட்ட சாரனச் சிறுவர் சங்கத்தின்  ஆணையாளர் கர்னல் என்னா டி சில்வா அவர்கள் மற்றும் காலி மாவட்ட சாரனச் சிறுவர் சங்கத்தின் துணை ஆணையாளர் திரு காமினி சொய்சா அவர்கள் இந்த சந்தர்பவத்துக்காக கலந்து கொண்டனர்.


 
සිදුවීම්
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
සේවාවන්
© 2018 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.