ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ

பேஸ் தளபதிகளுக்கான இல 13 வது நிர்வாகம் மற்றும் முகாமைத்துவ அபிவிருத்தி திட்டம்.

Published on: 2017-11-05 10:30:53
பேஸ் தளபதிகளுக்கான இல 13 வது நிர்வாகம் மற்றும் முகாமைத்துவ அபிவிருத்தி திட்டம்.
பேஸ் தளபதிகளுக்கான   இல 13 வது  நிருவாகமும் முகாமைத்துவமும் அபிவிருத்தி தொகுதி இலங்கை விமானப்படை சீனா பே அகாடமியில் 2017 ஆம் ஆண்டு அக்டோபர்   மாதம் 25 ஆம் தேதி ஆரம்பிக்கப்பட்டு  2017  அக்டோபர்  மாதம் 27 ஆம் திகதி  அன்று முடிவடைந்தது.

இந்த பயிற்சி தொகுதி நோக்கம் நிறுவன கலாச்சாரம் மற்றும் நிர்வாக சூழ லில் சவால்களை எடுத்து பேஸ் தளபதிகள் மற்றும் இலங்கை விமானப்படை உள்ள கட்டளை அதிகாரிகள் நிர்வாக மற்றும் மேலாண்மை செயல்திறன் திறன்களை உருவாக்க இருந்தது.

இந்த பயிற்சி அமர்வு பொருள் பகுதியில் தகுதிவாய்ந்த வழிகாட்டி நடத்திய விரிவுரைகள் மற்றும் பயனுள்ள விவாதங்கள் அமர்வுகள் கொண்ட பரந்த பொருள் நோக்கம் மூடப்பட்டிருக்கும்.


සිදුවීම්
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
සේවාවන්
© 2017 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.