ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ

தேசிய பளு தூக்குதல் சாம்பியன்ஷிப் 2017

Published on: 2018-01-04 08:59:56
தேசிய பளு தூக்குதல் சாம்பியன்ஷிப் 2017
2017 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் 26 ஆம் திகதி இருந்து டிசம்பர் 29 ஆம் திகதி வரை டோரிங்டன் ஜிம்னாசியாவில் தேசிய பளு தூக்குதல் சாம்பியன்ஷிப் நடைபெற்றது.

விமானப்படை  பளுதூக்குதல் அணி ஆண்கள் மற்றும் பெண்கள் பிரிவின் அனைத்து அணிகளும் தோற்கடிக்கப்பட்டது. 2017 ஆம் ஆண்டு தேசிய பளு தூக்குதல் சாம்பியன்ஷிப்பில் விமானப்படை அணியின் செயல்திறன்  கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.


සිදුවීම්
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
සේවාවන්
© 2018 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.