ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ

விமானப்படை புத்தாண்டு வரவேற்புகள்

Published on: 2018-01-04 09:03:20
விமானப்படை புத்தாண்டு வரவேற்புகள்
விமானப்படை தளபதி எயார் மார்ஷல் கபில ஜயம்பதி விமானப்படை தலைமையகம் வளாகத்தில்  2018 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் 02 ஆம் திகதி  காலை அதிகாரிகள் மற்ற அணிகளில் மற்றும் பொதுமக்கள் ஒரு குறுக்கு பிரிவில் உரையாற்றினார்.

தளபதி எங்களது அனைத்து நடவடிக்கைகளிலும் நம் மனதில் ஆளப்படுகின்றது என்று உண்மைகளை வெளிச்சம் போட்டு காட்டுகிறது. நமது எண்ணங்கள் தெளிவான மற்றும் வலுவான என்றால் நாம் சந்திக்க கூடும் என்று எந்த சவாலையும் எதிர்கொள்ள முடியும். என்ன முக்கியம் கடந்த இருப்பிடம் அல்லது எதிர்காலத்தில் பேசுகையில் ஆனால் தற்போது உண்மையில் எதிர்கொள்ளும் இல்லை. ஒரு பல மத விழா விமானப்படை மற்றும் அதன் ஊழியர்கள் ஆசீர்வாதம் செயலாக்க நடைபெற்றது.


 
සිදුවීම්
  • Air_Symposium
සේවාවන්
© 2017 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.