ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ

தேவைகளை கொண்ட மக்களுக்காக விமானப்படையின் உதவிகள்

Published on: 2018-01-11 08:05:04
தேவைகளை கொண்ட மக்களுக்காக விமானப்படையின் உதவிகள்
இலங்கை விமானப்படை பணியாளர்கள்  ஓய்வு பெற்ற நபர்கள் மற்றும் சிவில் நபர்கள்  அவர்களால் வலிமையைக் வெவ்வேறு நோக்கங்களுக்காக   கூறப்பட்டதாகும்  விமானப்படை  தளபதி  ஏர் மார்ஷல் கபில ஜயம்பதி  மற்றும் விமானப்படை சேவா வனிதா பிரிவின் தலைவி திருமதி  அனோமா ஜயம்பதி தலைமையில்  ஒரு  நன்கொடையாக  விழா 2018 ஆம்ஆன்டு  ஜனவரி 9 ஆம்திகதி   இலங்கை விமானப்படை  தலைமையகத்தில்  நடைபெற்றது.

ஓய்வு பெற்ற விமான பெண்கள் மதுபாஷினிவூக்காக 100000 ருபாவூம்  நன்கொடையாக வழங்கப்பட்டது.அகுரெஸ்ஸ எஹெலபே  வித்யாராஜ கல்லூரியின் மாணவர் தாரக லக்மால் மற்றும் இலங்கை விமானப்படை சிவில் ஊளியர்  லியனகேவின் மனைவிவூக்காக   ஒரு ஜுக்கி தையல் இயந்திரம் வழங்கப்பட்டது.

සිදුවීම්
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
සේවාවන්
© 2018 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.