ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ

விமானப்படை சைக்கில் வீரர் சமந்த லக்மால் சாலிச் வசரக மஹவைலி அசிரிய சைக்கில் சம்பியன்ஷிப் வெற்றிபெற்றார்கள்.

Published on: 2018-01-12 11:42:38
விமானப்படை சைக்கில் வீரர் சமந்த லக்மால் சாலிச் வசரக மஹவைலி அசிரிய சைக்கில் சம்பியன்ஷிப் வெற்றிபெற்றார்கள்.
2018 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 8 ஆம் திகதி மொரகஹகந்தாவில் முடிக்கப்பட்ட சாலிஸ் வாஸரக்க மஹாவலி அசிரிய  சைக்கில் சவாரியா" சுழற்சியில்  விமானப்படை வீரரான சமந்தா லக்மால் முதலாம் இடத்தை பெற்றார்கள்.இந்த போட்டி மொராஹகானந்தா  நளால தம்புள்ள மாத்தளை கடுகஸ்தோடா ஆகிய இடங்களிலிருந்த இனம் இடிந்த பொல்கொல்லவில் முடிவடைந்தது.

සිදුවීම්
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
සේවාවන්
© 2018 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.