ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ

விமானப்படை இரணமடு முகாமின் மற்றொரு சமுக சேவா திட்டம்.

Published on: 2018-01-12 11:44:17
விமானப்படை இரணமடு முகாமின் மற்றொரு சமுக சேவா திட்டம்.
இலங்கை விமானப்படை தளபதி ஏர் மாஷல் கபில ஜயம்பதி அவர்கள் ஆலோசனையின் செய்யப்பட்ட சமுக சேவா திட்டம் கிழ் இரணமடு விமானப்படை முகாம் முலம்  கிளினொச்சி மாவட்டத்தில் இராமதபுரம் மஹா வித்தியாலத்தில் புதிதாக கட்டப்பட்ட கிரிகட் பிட்ச் இரணமடு முகாமில் கட்டளை அதிகாரி  குருப் கெப்டன் நானாயக்கார அவர்களின் 2018 ஆம் ஆன்டு ஜனவரி 08 ஆம் திகதி மாணவர் உரிமைகள் கையளிக்கப்பட்டது.


 
සිදුවීම්
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
සේවාවන්
© 2018 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.