ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ

இலங்கையில் ஆஸ்திரேலியா உயர் ஆணையம் புதிய பாதுகாப்பு ஆலோசகர் விமானப்படை தலைமை அலுவலகத்திற்கு உத்தியோகபூர்வ விஜயம்

Published on: 2018-01-12 15:09:39
இலங்கையில் ஆஸ்திரேலியா உயர் ஆணையம் புதிய பாதுகாப்பு ஆலோசகர் விமானப்படை தலைமை அலுவலகத்திற்கு  உத்தியோகபூர்வ விஜயம்
இலங்கையில் ஆஸ்திரேலியா உயர் ஆணையம் புதிய பாதுகாப்பு ஆலோசகர் குருப் கெப்டன் சீன் அந்வின் வெர்கள் 2018 ஜனவரி 10 ஆம் திகதி விமானப்படை தலைமை அலுவலகத்தின் உத்தியோகபூர்வ வருகையை இலங்கை விமானப்படை தளபதி ஏர் மாஷல் கபில ஜயம்பதி அவர்களுடன் சந்தித்தார்கள்.இந்த நிகழ்வில் முன்னாள் ஆஸ்திரேலிய பாதுகாப்பு ஆலோசகர் ஜேசன் சியர்ஸ் கலந்து கொண்டார்கள்.
 
விஜயத்தின் முடிவில் விஜயத்தை நினைவுகூரும் வகையில் இரு கட்சிகளுக்கும் இடையே ஒரு நினைவுச்சின்னம் பரிமாற்றம் செய்யப்பட்டது.

සිදුවීම්
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
සේවාවන්
© 2018 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.