ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ

கொழும்பு விமானப்படை வைத்தியசாலை கண் அறுவை சிகிச்சையை வெற்றிகரமாக நிகழ்த்தப்பட்டது

Published on: 2018-01-19 09:56:53
கொழும்பு விமானப்படை வைத்தியசாலை கண் அறுவை சிகிச்சையை வெற்றிகரமாக நிகழ்த்தப்பட்டது
கொழும்பு இலங்கை விமானப்படை மருத்துவமனையில் கண் அறுவை சிகிச்சைகள் இரண்டு  கடந்த நாள் வெற்றிகரமாக நிகழ்த்தப்பட்டது.

கொழும்பு தேசிய கண் வைத்தியசாலையின் அறுவைசிகிச்சை ஊழியர்களுடன் மற்றும் கொழும்பு விமானப்படை முகாமின் ஐவத்தியர் விங் கமாண்டர் அபய ஜயசேகர அவர்கள் இந்த சிகிச்சையை வெற்றிகரமாக நிகழ்த்தப்பட்டது.

 
සිදුවීම්
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
සේවාවන්
© 2017 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.