ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ

இல 02 வழங்கல் மற்றும் பராமரிப்பு பிரிவூ தனது 21 வது உருவாக்கம் நாள்

Published on: 2018-02-05 17:31:05
இல 02 வழங்கல் மற்றும் பராமரிப்பு பிரிவூ தனது 21 வது உருவாக்கம் நாள்
ஹிங்குராங்கொடை விமானப்படை முகாமில் இல 02 வழங்கல் மற்றும் பராமரிப்பு பிரிவூ 2018 ஆம் ஆண்டு  பிப்ரவரி மாதம் 01 ஆம் திகதி தனது 20 வது உருவாக்கம் நாள் கட்டளை அதிகாரி விங் கமாண்டர்  பி.எஸ்.டி.ஈ.எஸ். வீரவர்தன அவர்களின் தலமையில் கொன்டாட்டப்படுகிரது.

இந்த நாள் இல 02 வழங்கல் மற்றும் பராமரிப்பு பிரிவில் அதிகாரிகள் பங்கு கொண்டு "மிஹிரி காந்தா நிவாசயை "  ஒரு சிரமதானம்  நடைபெற்றது


සිදුවීම්
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
සේවාවන්
© 2018 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.