ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ

விமானப்படைத் தளபதி பெல்லன்வில விமலரத்ன தேரருக்கு இறுதி மரியாதை வழங்கப்பட்டார்

Published on: 2018-02-07 12:02:12
விமானப்படைத் தளபதி பெல்லன்வில விமலரத்ன தேரருக்கு இறுதி மரியாதை வழங்கப்பட்டார்
பென்னன்விலை விமலரதாண தேரரின் ஸ்ரீ தேகம் 2018 ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் பெல்லன்வில  விமாரைக்கு கொண்டு வரப்பட்டது. இறுதி ஏற்பாடுகள் 2018 ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி 8 ஆம் திகதி சனிக்கிழமை 3.00 மணிக்கு ஸ்ரீ ஜயவர்தனபுர மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது.

விமானப்படைத் தளபதி எயார் மார்ஷல் கபில ஜயம்பதி அவர்கள் பெல்லன்வில விமலரத்ன தேரருக்கு இறுதி மரியாதை வழங்கப்பட்டார்.  
සිදුවීම්
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
සේවාවන්
© 2018 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.