ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ

சிங்கப்பூர் விமாங்கள் கண்காட்சிக்கு இலங்கை விமாணப்படையி தளபதி கலந்து கொண்டார்

Published on: 2018-02-13 11:20:47
சிங்கப்பூர் விமாங்கள் கண்காட்சிக்கு இலங்கை விமாணப்படையி தளபதி கலந்து கொண்டார்
இலங்கை விமாணப்படையி தளபதி எயார் மார்ஷல் கபில ஜயம்பதி அவர்கள்  2018 ஆம் ஆண்டு பெப்ரி மாதம் 06 ஆம் திகதி சாங்கி கண்காட்சி மையத்தில் நடைபெற்ற  சிங்கப்பூர் விமாங்கள் கண்காட்சிக்கு  கலந்து கொண்டார்.

மேலும் அவர்கள் சிங்கப்பூர் விமானப்படைத் தளபதி மேஜர் ஜெனரல் மெர்வின் டான் வேய் மிங் இன்று தலைமைத் தளபதிக்கு அழைப்பு விடுத்தார்.

எயார் மார்ஷல் ஜயபதியும் சிங்கப்பூர் விமானப்படைத் தளபதி மேஜர் ஜெனரல் மெர்வின் டான் வெய் மிங் தலைமையிலான விமானப்படைத் தலைவரையும் சந்தித்தார்.

සිදුවීම්
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
සේවාවන්
© 2018 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.