ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ

ஜூனியர் சாரனச் சிறுவர்களுக்கு அடிப்படை உறுப்பினர் இலச்சினைகள் வழங்குதல் விழா - அனுராதபுரம் இல.01 ஆவது சாரனச் சிறுவர் அணி

Published on: 2018-03-03 06:31:02
ஜூனியர் சாரனச் சிறுவர்களுக்கு அடிப்படை உறுப்பினர் இலச்சினைகள் வழங்குதல் விழா - அனுராதபுரம்  இல.01 ஆவது சாரனச் சிறுவர் அணி
ஜூனியர் சாரனச் சிறுவர் 49 பேர்களுக்காக  இலச்சினைகள் வழங்குதல் விழா 2018 ஆம் ஆண்டு பெப்ரவரி மாதம் 24 ஆம் திகதி அனுராதபுரம் விமானப்படை முகாமின் நடைபெற்றது. இந்த நிகழ்வூக்கு அனுராதபுரம் விமானப்படை முகாமின் கட்டளை அதிகாரி எயார் கொமடோர் எச்.என். அபேசிங்க அவர்கள் பிரதம விருந்தினராக கலந்து கொண்டனர்.

மேலும், அனுராதபுரம் மாவட்ட சாரனச் சிறுவர் சங்கத்தின் ஆணையாளர்  திரு எம்.ஜி. பொடிநிலமெ அவர்கள் , மாவட்ட உதவி ஆணையாளர் திரு  என்.சி நவரத்ன அவர்கள் மற்றும் சாரனச் சிறுவர் சங்கத்தின் அதிகாரிகள் அந் நிகழ்வூக்கு கலந்து கொண்டனர்.


 
සිදුවීම්
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
සේවාවන්
© 2017 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.