ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ

மீரிகம விமானப்படை முகாம் 11 வது ஆண்டு நிறைவை கொண்டாடும்

Published on: 2018-06-05 13:53:05
மீரிகம விமானப்படை முகாம்   11 வது ஆண்டு நிறைவை கொண்டாடும்
மீரிகம  விமானப்படை முகாம்  2018ஆம்ஆண்டு  ஜூன் 1 ம் திகதி  11 வது ஆண்டு நிறைவை கொண்டாட்டப்படுகிறது.ஆண்டு நிறைவை இணையாக 2018 ஆம் ஆண்டு மே மாதம் 30 ஆம் திகதி வெதஹந்திய பகுதியில் ஒரு சிரமதான திட்டம் நடத்தப்பட்டது.

கம்பஹா மாவட்ட செயலகம் மற்றும் திவூலிப்பிட்டிய  பிரதேச செயலகம்  முகாமை வளாகத்தில் மரங்களை நடவு செய்வதற்கான ஒரு திட்டத்தை ஏற்பாடு செய்திருந்தது.

සිදුවීම්
  • Air_Symposium
සේවාවන්
© 2018 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.