ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ

இல 04 வது விஐபி போக்குவரத்து ஹெலிகாப்டர் பிரிவின் 53 வது ஆண்டு நிறைவை கொண்டாடுகிறது

Published on: 2018-06-05 13:56:55
இல 04 வது  விஐபி போக்குவரத்து ஹெலிகாப்டர் பிரிவின்  53 வது ஆண்டு நிறைவை கொண்டாடுகிறது
இல 04 வது விஐபி போக்குவரத்து ஹெலிகாப்டர் பிரிவூ 2018 ஆம ஆண்டு  ஜூன் 01 ஆம் திகதி  அதன் 53 வது ஆண்டு விழாவை கொண்டாடியது.ஆண்டு நிறைவை இனையாக சர்வோதய சுவ செத  குழந்தை வீட்டில் ஒரு சிரமதான திட்டம் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது.

இணையான ஒரு நட்பு எலைட் போட்டி அதே நாளில் நடைபெற்றது.இதற்காக  இரத்மலான முகாமில் கட்டளை அதிகாரி  ஏர் கொமோடோர் ரவீந்திர லியனகமகே பிரதான விருந்தினராக   இந்நிகழ்வில் கலந்து கொண்டார்கள்.

සිදුවීම්
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
සේවාවන්
© 2018 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.