ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ

'குவன் சித்தரா' போட்டியில் பதுலை மாவட்டத்தில் வெற்றியாளர்களுக்கான சான்றிதழ் வழங்கும் விழா

Published on: 2018-06-06 15:12:49
'குவன் சித்தரா'  போட்டியில் பதுலை மாவட்டத்தில் வெற்றியாளர்களுக்கான  சான்றிதழ் வழங்கும் விழா
இலங்கை விமானப்படை 67 வது ஆண்டு நிறைவைக் கொண்டாட ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட 'குவன் சித்தரா' போட்டியில் பதுலை மாவட்டத்தில் வெற்றியாளர்களுக்கான  சான்றிதழ் வழங்கும் விழா 2018 ஆம் ஆண்டு ஜூன் மாதம் 04 ஆம் திகதி தியதலாவ விமானப்படை முனாமின் நடைபெற்றது.

இந் நிகழ்வூக்கு தியதலாவ விமான்னடை முகாமின் கட்டளை அதிகாரி எயார் கொமடோர் டப்.பி.டி. பெர்னாண்டோ அவர்கள் , பதுலை மாவட்ட கல்வி உதவி பனிப்பாளர் மற்றும் விமானப்படை அதிகாரிகள் கலந்து கொண்டனர்.

සිදුවීම්
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
SLAF Situation Report
සේවාවන්
© 2017 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.