ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ

இலங்கை விமானப்படை மூலம் மிஹிந்தலே விஹாரைக்கு புத்தரின் பாத சுவம் செல்கிறது

Published on: 2018-06-13 08:17:59
இலங்கை விமானப்படை மூலம் மிஹிந்தலே விஹாரைக்கு புத்தரின் பாத சுவம் செல்கிறது
இலங்கை  விமானப்படை இல 06 வது ஹெலிகப்டர் பிரிவினாலின்  மிஹிந்தலே விஹாரைக்கு புத்தரின் பாத சுவட்டின் விமானின் பயன்படுத்த நடவடிக்கை  2018 ஆம் ஆண்டு  ஜூன் மாதம் 10 அம் திகதி நடத்தப்பட்டது.இந்தத்திட்டத்துக்காக  லேக் ஹவூஸ் நிறுவனத்தில் புர்ன அணுசாரனையின் செய்யப்பட்டது.සිදුවීම්
  • Air_Symposium
සේවාවන්
© 2018 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.