ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ

லோட் மாஸ்டர் உத்தியோகபூர்வ பதக்கங்களை வழங்கப்படும்

Published on: 2018-07-06 15:42:41
லோட் மாஸ்டர்  உத்தியோகபூர்வ பதக்கங்களை வழங்கப்படும்
இல 16 மற்றும் 17  லோட்  மாஸ்டர் பாடநெறி வெற்றிகரமாக நிறைவுசெய்த இரண்டு அதிகாரிகள் மற்றும் இரண்டு வான் வீரர்களுக்காக பதக்கங்களை வழங்கியதன்  விமானப்படைத் தளபதி ஏர் மாஷல் கபில ஜயம்பதி அவர்களின் கடத்த ஜூன் மாதம் 04 ஆம்  திகதி விமானப்படை தலைமையகத்தில் செய்யப்பட்டது.

இதற்காக விமானப்படை  வழங்கல்  இயக்குனர் ஏர் வயிஸ் மாஷல் சாகர கொடகதெனிய மற்றும் குருப் கெப்டன் பம்ந்த ஜயவர்தன அவர்களும் கழந்துகொன்டார்கள்.

සිදුවීම්
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
සේවාවන්
© 2017 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.