ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ

இஸ்ரேலுக்கான பாதுகாப்பு ஆலோசகர் இலங்கை விமானப்படை தளபதியை சந்திப்பார்கள்

Published on: 2018-07-06 15:46:18
இஸ்ரேலுக்கான  பாதுகாப்பு ஆலோசகர் இலங்கை விமானப்படை தளபதியை சந்திப்பார்கள்
இலங்கை விமானப்படை தளபதி ஏர் மார்ஷல் கபில ஜெயம்பதி மற்றும்  இஸ்ராயெல் பெங்கொக்யில்  இஸ்ரேல் உயர் ஆணையத்தின் முன்னாள் பாதுகாப்பு ஒருங்கிணைப்பாளர் டேன் கமெலுடன்  ஒரு சந்திப்பு 2018 ஆம் ஆண்டு ஜூலை 05 ஆம் திகதி விமானப்படை தலைமையகத்தில்  நடைபெற்றது.

விமானப்படை தளபதி மற்றும்  பாதுகாப்பு ஒருங்கிணைப்பாளரும் ஒரு சுமூகமான கலந்துரையாடலுக்குப் பின்னர்  நிகழ்ச்சியைக் குறிக்க ஒரு தகடு பரிமாற்றம் செய்யப்பட்டது.

සිදුවීම්
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
සේවාවන්
© 2017 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.