ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ

பாதுகாப்புச் சேவைகள் டேக்வாண்டோ சாம்பியன்ஷிப் 2018

Published on: 2018-07-12 14:33:01
பாதுகாப்புச் சேவைகள் டேக்வாண்டோ சாம்பியன்ஷிப் 2018
பாதுகாப்புச் சேவைகள் டேக்வாண்டோ சாம்பியன்ஷிப் 2018 ஆம் ஆண்டு  ஜூலை  மாதம்  03, 04, மற்றும் 05  ஆம் திகதியில்  கட்டுநாயக  உள்ளக உடற்பயிற்சிக்கூடத்தில்  இடம்பெற்றது.

இங்கு விமானப்படை   ஆண்கள் அணி 04 தங்க பதக்கங்கள், 02 வெள்ளி, 03 வெண்கல பதக்கங்கள்,  மற்றும் பெண்கள் அணி 05 தங்க பதக்கங்கள், 04 வெள்ளி, 04 வெண்கல பதக்கங்களைகள்  வெற்றி பெற்றுள்ளன.

 இதற்காக விமானப்படை கிரவூன்ட் நடவடிக்கை பனிப்பாளர் ஏர் வயிஸ் மாஷல் கே.எப்.ஆர் பிரனேன்டு அவர்கள் பிரதம விருத்தினார்க  கழந்துகொன்டார்கள்.மேலும் விமானப்படை  டேக்வாண்டோ சங்கம்ம  பிரதானி ஏர் வயிஸ் மாஷல் சமரசிங்க  மற்றும் அதிகாரிகளும் முப்படை  சேவையாளர்களும் கழந்துகொன்டார்கள்.

සිදුවීම්
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
සේවාවන්
© 2017 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.