ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ

பாடசாலை குழந்தைகளால் நிறைவடைந்த பாடசாலை மாணவர்களின் நிறைவுடன் நான்காவது பாடநெறி முடிவடைகிறது

Published on: 2018-07-12 14:37:22
பாடசாலை குழந்தைகளால் நிறைவடைந்த பாடசாலை மாணவர்களின் நிறைவுடன் நான்காவது பாடநெறி முடிவடைகிறது
பாடசாலை குழந்தைகளால் நிறைவடைந்த பாடசாலை மாணவர்களின் நிறைவுடன் இரண்டாவது பாடநெறி 2018 ஆம் ஆண்டு ஜூலை  மாதம் 07 ஆம் திகதி ஏகல விமானப்படை முகாமின் ஹெலிடோர்ஸ் பயிற்சி மையமில் முடிவடைகிறது.

இந்த பாடநெறி விமானப்படைத் தளபதி எயார் மார்ஷல் கபில ஜயம்பதி அவர்களின் வழிகாட்டுதலின் கீழ் நடைபெற்றது.

சேவா வனிதா பிரிவின் தலைவி  திருமதி அனோமா ஜயம்பதி அவர்கள்  இந்த விழாவூக்கு பிரதான விருந்தினராக அழைத்தார். மேலும் திருமதி அனோமா ஜயம்பதி அவர்கள் மாணவர்களுக்கு சான்றிதழ்கள் மற்றும் பரிசுகளை வழங்கினார்.

සිදුවීම්
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
සේවාවන්
© 2017 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.