ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ

ஹிகுரக்கொடை விமானப்படை முகாமின் வருடாந்த முகாம் பரிசோதனை 2018

Published on: 2018-07-12 14:41:13
ஹிகுரக்கொடை விமானப்படை முகாமின் வருடாந்த முகாம் பரிசோதனை 2018
இலங்கை விமானப்படைத் தளபதி எயார் மார்ஷல் கபில ஜயம்பதி  அவர்கள் ஹிகுரக்கொடை விமானப்படை முகாமின் தனது வருடாந்த பரிசொதனையை 2018 ஆம் ஆண்டு ஜூலை  மாதம் 07 ஆம்  திகதியன்று மேற்கொண்டார்.

எனவெ ஹிகுரக்கொடை விமானப்படை முகாமின் கட்டனை அதிகாரி குருப் கெப்டன் வீ.பீ எதிரிசிங்ஹ அவர்கள் விமானப்படை தளபதியை வரவேற்றதுடன் விஷேடன்ணி வகுப்பிணையும் மேற்கொண்டார்.

සිදුවීම්
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
සේවාවන්
© 2017 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.