ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ

விமானப்படை தளபதியின் சீகிரிய முகாமின் வருடாந்த முகாம் பரிசோதனை

Published on: 2018-07-12 14:43:39
விமானப்படை தளபதியின் சீகிரிய முகாமின் வருடாந்த முகாம் பரிசோதனை
இலங்கை விமானப்படைத் தளாபதி எயார் மார்ஷல் கபில ஜயம்பதி   அவர்கள்  சீகிரிய விமானப்படை முகாமில் தனது வருடாந்த முகாம் பரிசோதனையை 2018 ஆம் ஆண்டு ஜூலை  மாதம் 07 ஆம் திகதியன்றூ மேற்கொண்டார்.

பரிசோதனை காலத்தில்  விமானப்படை  தளபதி நிலையம் அனைத்து பகுதிகளையும் பார்வையிட்டார்கள்.ஆய்வு முடிவில்  தளபதி சிவில் அதிகாரிகளிடம் அனைத்து தரப்பினருடனும் உரையாடினார்.

සිදුවීම්
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
සේවාවන්
© 2017 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.