ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ

09 வது கண்டி திறந்த சர்வதேச செஸ் போட்டி 2018

Published on: 2018-08-22 09:57:07
09 வது கண்டி திறந்த சர்வதேச செஸ் போட்டி 2018
இலங்கை விமானப்படை செஸ் பூல் விமானப்படைத் தலபதி ஏர் மாஷல் கபில ஜயம்பதி அவர்களினாள் ஆலோசனையின் ஆரம்பிக்கப்பட்டது. மேலும் இந்த செஸ் அணி முன்னாள் சர்வதேச செஸ் வீரர் கேசன் எகொடகேவால் பயிற்சியளிக்கப்படுகிறது.

இந்தப்போட்டி  ஆகஸ்ட் மாதம் 07 திகதி இருந்து 12 ஆம் திகதி வரை கண்டி கொல்கொல்ல பிரதேசத்தில் நடைபெற்றது.சர்வதேச சதுரங்க குழு 64 வது சர்வதேச செஸ் பல்கலைக்கழகம் மற்றும் இலங்கை கண்டி மாவட்ட செஸ் குழுவுடன் சதுரங்கம் போட்டிகள் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டன.


සිදුවීම්
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
සේවාවන්
© 2017 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.