ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ

இலங்கை விமானப்படை தலைமைகாரியாலய மாதாந்த தர்ம உபதேசம்

Published on: 2018-12-12 19:33:48
இலங்கை விமானப்படை தலைமைகாரியாலய மாதாந்த தர்ம உபதேசம்
மாதாந்த இடம் பெற்று வரும் இலங்கை விமானப்படை தலைமைகாரியாலய தர்ம உபதேசமானது செப்டம்பர் மாதத்திக்காக தர்ம உபதேச நிகழ்வூ கடந்த 2018 நவம்பர்  மாதம் 29 ம் திகதி அன்றுசங்கைக்குரிய போரல்ல அதுல தேரர் அவர்களினாள் அளிக்கப்படடது.

இந்த நிகழ்வில் இலங்கை விமானப்படை நலன்புரி அமைப்பின் உயர் அதிகாரி எயார் வைஸ் மார்ஷல் மாரிஸ்டலாஅவர்களும் மற்றும்   உயர் அதிகாரிகளும் மற்றும் இலங்கை விமானப்படை வீரர்களும் களந்து கொண்டனர்.


සිදුවීම්
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
SLAF Situation Report
සේවාවන්
© 2017 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.