ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ

விமானப்படை வீரர்களின் இல . 05 இல .76 ஆளுமை பயிற்ச்சி நிறைவின் சான்றுதல்கள் அளிக்கும் வைபவம்.

Published on: 2018-12-28 18:07:13
விமானப்படை வீரர்களின் இல . 05 இல .76 ஆளுமை பயிற்ச்சி நிறைவின் சான்றுதல்கள் அளிக்கும் வைபவம்.
விமானப்படை வீரர்களின் இல . 04 இல .75  ஆளுமை  பயிற்ச்சி நிறைவின் சான்றுதல்கள் அளிக்கும்  வைபவம் சீனவராய விமானப்படை கல்விப்பீடத்தில் விமானப்படை  வீரர்களுக்கான  ஆளுமை  பாடநெறி பயிற்ச்சி இடம்பெறுகின்றது.  இந்த வகையில் இல .05  ஆங்கில மொழி மூல பாடநெறியும்  இல . 76 சிங்கள மொழி மூல பாடநெறியும்  ஆரம்பிக்கபட்டு அதற்காண   சான்றிதகள் வழங்கும் வைபவம் கடந்த 2018 டிசம்பர்  மாதம் 21ம் திகதி பிரதான பயிற்றுவிப்பாளர் ஏர் விங், பாதுகாப்பு சேவைகள் கட்டளை & ஊழியர் கல்லூரி சதுக்கஸ்கந்த, எயார் கொமாண்டர்  லேபிராய்  அவர்களினால் வழங்கி வைக்கபட்டது.

இந்த பாடநெறியின் நோக்கமானது முப்படை வீரர்களின்  ஆளுமை  திறமையினை விருத்தி செயவதே பிரதான நோக்கமாகும் இந்த பாடநெறியானது 11 வாரம்கள் தொடர்ந்து நடைபெறும் இந்த பாடநெறிக்கு ரஜ ரட்ட  பல்கலைக்கழகத்தின்   அனுமதியுடனான  சான்றுதல் அளிக்கபடும். இந்த பாடநெறியில் இலங்கை  விமானப்படையின் சார்பாக சிரேஷ்ட நியமணிக்க படாத  அதிகாரிகள்  34ம்  கனிஷ்ட நியமணிக்க படாத அதிகாரிகள் 47ம் கடற்படை சார்பாக கனிஷ்ட நியமணிக்க படாத அதிகாரிகள் 02ம் இராணுவப்படை சார்பாக கனிஷ்ட  நியமணிக்க படாத அதிகாரி 01 ம்   மொத்தமாக  84 பேர்  இந்த படடநெறியை  வெற்றிகரமாக  நிறைவு செய்தனர்.
 
සිදුවීම්
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
SLAF Situation Report
සේවාවන්
© 2017 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.