ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ

சியெட் SLADA 2018 ஆம் ஆண்டு விருது விழாவில் இலங்கை விமானப்படை தளபதி அவர்கள் பிரதம விருந்தினராக கலந்து கொண்டார்.

Published on: 2019-01-16 08:44:56
சியெட் SLADA   2018 ஆம் ஆண்டு விருது விழாவில் இலங்கை விமானப்படை  தளபதி அவர்கள்  பிரதம விருந்தினராக கலந்து கொண்டார்.
சியட் நிறுவனத்தினால் பொரலஸ்கமுவ கோல்டன் ரோஸ் கலையகத்தில் கடந்த 2019 ஜனவரி 04 ன் திகதி இடம்பெற்ற '' சியேட் ஸ்லாட '' விருது விழாவில் இலங்கை விமானப்படை தளபதி எயார் மார்ஷல் கபில ஜயம்பதி அவர்கள் பிரதம அதிதியாக கலந்து கொண்டார்.

இதன் பொது 250 சீ சீ  மோட்டார்சைக்கிள்  பிரிவில் இசான் தசநாயக சிறந்த வீர்ரராக   தெரிவுசெய்யப்பட்டார் அதேபோல் 3500 சீ சீ மோட்டார் கார் பிரிவில் அசான்  சில்வா தெரிவுசெய்யப்பட்டார் இந்த  விருது விழாவினை  இலங்கை மோட்டார் பந்தய  போட்டி சங்கம்  ஏட்பாடு செய்து இருந்தது குறிப்பிட்டதக்கது. சியேட் ஸ்லாட  விருதோடு  2018 மோட்டார்  2018 ஆம் ஆண்டின் இலங்கை  மோட்டார் பந்தய பருவகாலம்  முடிவடைந்ததுடன் 2018 ஆம் ஆண்டின் திறமையான ஓட்டுனர்கள் மற்றும் ரைடர்ஸ் ஆகியோர் கௌரவிக்கப்பட்டனர்.

இலங்கை விமானப்படை  தலைமை அதிகாரி  எயார் வைஸ் மார்ஷல் சுமங்கள டயஸ் அவர்களும் இலங்கை விமானப்படை  பொறியியல் பிரிவின் தலைமை அதிகாரி மற்றும்  விமானப்படை  மோட்டார் பந்தய பிரிவின் பொறுப்பதிகாரி எயார் வைஸ் மார்ஷல் விஜயசூரிய  அவர்களும் எயார் வைஸ் மார்ஷல் தி சில்வா  மற்றும்  அதிகாரிகள்  இந்த நிகழ்வில் கலந்து கொண்டனர்.  


සිදුවීම්
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
SLAF Situation Report
සේවාවන්
© 2017 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.