ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ

இலக்கம் 08 ஸ்கொட்ரனில் 17 ஆவது ஆண்டுநிறை

Published on: 2013-04-09 14:45:54
இலக்கம் 08 ஸ்கொட்ரனில் 17 ஆவது ஆண்டுநிறை
இலக்கம் 08 ஸ்கொட்ரனில் 17 ஆவது ஆண்டுநிறை  2013 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் 02 ஆம் திகதி ஸ்கொட்ரனில் கட்டளை அதிகாரி விங்க் கமாண்டர்  எல்.பி. தகனாயக அவர்களின் தலமையின் இடம்பெற்றது. பிரகு ஆண்டுநிறைக்கு உடன் நிகழ்கிற ஒரு கிரிக்கட் போட்டியூம் நடைபெற்றது.
 

සිදුවීම්
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
සේවාවන්
© 2017 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.