ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ

1940

Published on: 2014-04-22 08:54:55
1940

திருகோணமலை  சீனா பே  பிரிமா சிலோன் (பிரைவேட்) லிமிடெட்யில் திடீறன ஏற்பற்ற தீ அனைப்பதற்காக விமானப்படை உதவி ழங்கப்பட்டது.பிரிமா சிலோன் (பிரைவேட்) லிமிட்டெட் பகுதியில் இருந்து உயர்ந்து புகை அனுசரிக்கப்பட்டது மற்றும் ஒரு தீ பிரைமா வளாகத்தில் நவலோக நிர்மாணங்கள் கடைகளில் வெடித்தது என்று விசாரணை கண்டுபிடித்தோம்.

உடனடியாக வரிசைப்படுத்தல் விமானப்படை அகாடமி தீ போராளிகள் தீ இயற்கையில் இரசாயன மற்றும் உடனடியாக கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டு நடித்தார் என்று கண்டறியப்பட்டது. அவர்கள் கட்டுப்பாட்டில் தீ கொண்டு நவலோக நிர்மாணங்கள் மற்றும் பிரிமா சிலோன் (Pஎவ) டுவன இருவரும் சொத்து பெரும் சேதம் தடுக்கவும்இ சாதனை நேரத்தில் அதை அணைக்க முடிந்தது

 

 
සිදුවීම්
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
සේවාවන්
© 2017 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.